De Bankierseed van ING Vesting Finance

'Kleine' zakelijke en particuliere klanten van ING Bank komen niet terecht bij de gevreesde afdeling Bijzonder Beheer, maar worden zonder slag of stoot doorgezet naar ING Vesting Finance. Maar wie is deze club eigenlijk? Wat is haar mandaat en wie heeft aldaar de bankierseed afgelegd?

Incassobureau Fiditon BV
Brieven aan klanten verwijzen naar KVK nummer 33168903, incassobureau Fiditon BV. Via meerdere tussen BV’s blijkt de uiteindelijke eigenaar van Fiditon BV 'Hal Investments' te zijn, het bekende investeringsvehikel van Quote topper Martijn van der Vorm. Een erg goede investering lijkt het de afgelopen jaren niet. Na fraaie resultaten in de jaren 2010, 2011 en 2012 van respectievelijk 7, 5 en 6 miljoen, heeft de maximering van incassokosten het feest bedorven met een resultaat uit bedrijfsvoering van -3 mln in 2014. Een kaal en koud incassobureau dus, dat verwarring zaait door haar manier van optreden, de communicatie (ING/Fiditon en ING@vestingfinance.nl) en de in rekening gebrachte kosten.

Direct na de overdracht naar ING Vesting Finance worden er kosten afgeboekt van de rekening van de 'klant'. Het verhaal hier achter is dat Fiditon BV aan ING kosten in rekening brengt en ING deze kosten op basis van de zeer omstreden algemene voorwaarden doorbelast aan het slachtoffer.

ING1

Bij navraag over deze kosten geeft Fiditon BV aan dat de kosten zijn gebaseerd op het tarief 'Voorwerk II', zoals deze ook door rechtbanken wordt gehanteerd. Vreemd is het dan dat bij heel veel relaties het bedrag van 3025 euro (2500 euro + BTW) terugkomt, terwijl sprake is van verschillende obligo’s. Ook een cliënt met een overstand van 5000 euro kreeg dezelfde 3025 euro doorbelast. Een een-tweetje dus tussen ING en Fiditon, waarbij Fiditon structureel te veel kosten rekent en ING deze blijkbaar blind afboekt op grond van haar algemene voorwaarden:

"Zoals wij in ons schrijven van 30 september 2015 kenbaar hebben gemaakt, brengen wij voor de behandeling van het dossier kosten in rekening bij de ING. Deze kosten zijn gebaseerd op het tarief Voorwerk II, zoals deze ook door de rechtbanken wordt gehanteerd. De ING heeft deze kosten groot € 3.025,00 op grond van de Algemene Voorwaarden aan kredietnemer doorbelast. De kosten van kredietafwikkeling komen conform de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden geheel voor de rekening van kredietnemer en zijn inmiddels ook doorbelast op de rekening. Wij verwijzen u tevens naar Artikel 14 van de Algemene Bepalingen van Kredietverlening. Hierin is het volgende opgenomen;

'Alle kosten die voor de Bank uit de Overeenkomst voortvloeien in verband met de handhaving en de uitoefening van de rechten van de Bank en de invordering van de verschuldigde bedragen, zoals alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder mede begrepen de kosten van deskundigen, zoals advocaten, accountants en adviseurs, komen voor rekening van de Kredietnemer. De Bank is bevoegd die bedragen ten laste van de Bestemmingsrekening van de Kredietnemer te boeken'.”

Mandaat
Welk mandaat Fiditon heeft vanuit ING en hoe dit juridisch is geregeld, blijft onduidelijk. Fiditon communiceert schriftelijk en telefonisch met het slachtoffer. Op haar website www.vestingfinance.nl schrijft Fiditon dat de klantwens centraal staat, maar waarschijnlijk bedoelt zij daar ING Bank mee. Fiditon gaat in haar schijnbare mandaat dusdanig ver dat zij namens ING kredieten en leningen opzegt. Dat de vordering zonder berichtgeving aan de klant mogelijk gecedeerd zou kunnen zijn, sluiten we voor het gemak maar even uit.

ING2


De Nederlandse Vereniging van Banken probeert met man en macht het tot nul gereduceerde vertrouwen in de Nederlandse banken te herstellen met gedragsregels voor Bijzonder Beheer, de bankierseed en het bijbehorende tuchtrecht. ING omzeilt alle spelregels, redelijkheid en billijkheid en de zo broodnodige zorgplicht eenvoudig door één briefje met automatische handtekening.

ING3

Het zo vaak verzochte gesprek met een mens van vlees en bloed, die we kunnen aanspreken op zijn of haar bankierseed, zat er helaas niet in.

Folkert Fennema

Reageren?